Публічна інформація про діяльність 

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка

Основні документи

Статут ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Стратегія розвитку університету на 2016-2021 роки

Кошторис ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка на поточний рік

Використання бюджетних коштів у розрізі програм (2017)

Інформація щодо проведеня тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік (у тому числі зведений)

Звіт ректора за 2015 рік

Cклад керівних органів ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Колективний договір

Річний фінансовий звіт про діяльність ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (2017)

Розмір плати за навчання (new)

Надання додаткових освітніх послуг

Декларація ректора ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка (2016)

Постанова КМУ від 31 березня 2015 року "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка"

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (ліцензія)

Положення

Положеня про вчену раду ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про дисципліни вільного вибору студентів у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про екзаменаційну комісію

Положення про порядок переведення студентів університету, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на місця державного замовлення

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

Положення про приймальну комісію

Положення про органи студенського самоврядування ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про отримання диплома з відзнакою

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка

Положення про ректорські контрольні роботи

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Положення про електронні навчальні курси

Положення про дистанційне навчання

Положення про конкурсну комісію

Положення про аспірантуру

Положення про організацію та проведення практики студентів

Положення про стипендію (new)

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка