Кафедру географії створено у 2015 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр спеціальностей 6.040.104 Географія, 014.07 – Середня освіта (Географія), 106 – географія, 103 – Науки про Землю.
На кафедрі працює 5 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 - доценти та 1 старший викладач), 1 викладач. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування

Кафедра забезпечує викладання понад 30 фахових курсів на природничо-математичному факультеті.
Основні напрямки наукової роботи кафедри:
• методичний (теорія та методологія суспільної географії, методика еколого-географічних досліджень, метод навчальних проектів, інтегрована система навчання, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів географії);
• інформаційний (використання геоінформаційних технологій, математичного та картографічного моделювання);
• конструктивний (вивчення геопросторової організації виробничої сфери і сфери послуг; вивчення природного, демографічного, виробничого та інтелектуального потенціалу регіону та України в цілому).

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма установами Чернігівської області та України (Українським географічним товариством (м. Київ), Українським герпетологічним товариством (м. Київ), Всеукраїнською екологічною лігою (м. Київ), Чернігівською обласною організацією ВДС “Екологічна варта”, науковими установами Національної Академії наук України (зокрема Інститутом гідробіології, Інститутом географії, Інститутом історії); Національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, та ін.), які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній простір, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, організації спільних наукових проектів та програм.

Завідувач кафедри О.Г. Пархоменко є головою комісії при проведенні конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з географії Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Старший лаборант кафедри О.В. Ткаченко є головою Чернігівського осередку Українського герпетологічного товариства.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою географії, екології та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та природничо-географічним факультетам.

  


1. Біогеографія
2. Географічне моделювання
3. Географія ґрунтів
4. Географія материків і океанів
5. Географія населення і розселення
6. Географія світового господарства
7. Географія туризму
8. Геологія з основами геоморфології
9. Геологія з основами палеонтології
10. Гідрологія
11. Ґрунтознавство
12. Екологічна географія України
13. Екологія
14. Економіка природокористування
15. Економічна і соціальна географія України
16. Загальне землезнавство (метеорологія і кліматологія, гідрологія)
17. Картографія з основами топографії
18. Краєзнавство
19. Ландшафтознавство
20. Метеорологія і кліматологія
21. Методика навчання географії
22. Методика організації туристичної роботи
23. Методичні основи шкільного квітництва і садівництва
24. Організація екскурсійних послуг
25. Організація туристичних подорожей
26. Основи екології
27. Основи педагогічної творчості
28. Основи сільського господарства
29. Основи теорії суспільної географії
30. Основи туризмознавства
31. Політична географія світу та основи геополітики
32. Регіональна економічна і соціальна географія
33. Рекреаційна географія
34. Сучасні педагогічні технології навчання географії
35. Фізична географія України

 

ParchomenkoЗавідувач кафедри географії

Пархоменко Олександр Григорович

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії. На факультеті працює з 2014 року.

Освіта:

• Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність: „Географія та біологія”, 2001 р.
• Чернігівський технологічний університет, економічний факультет, спеціальність „Бухгалтерський облік та аудит”, 2002 р.

• Аспірантура Інституту географії НАН України за спеціальністю „Геоморфологія та палеогеографія”, 2002 – 2004 рр.

Кандидатську дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України на тему: „Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров’я” (2007 р.).

Викладає курси дисциплін: геологія з основами геоморфології, загальне землезнавство, загальна гідрологія, політична географія з основами геополітики.

Наукові інтереси: геоархеологія (дослідження палеогрунтів на давніх поселеннях, під курганами та валами, в заплавах річок), спортивний туризм.

Наукові досягнення: автор 85 науково-методичних робіт.

Список основних наукових публікацій:

1.Пархоменко О.Г. Трансформаційні процеси голоценового педогенезу та їх антропогенна еволюція в умовах сучасного економічного розвитку України / О.Г. Пархоменко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1: Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – №1(2). – С. 117-125.

2. Пархоменко О.Г. Голоценовий педогенез заплав території Середнього Придніпрв’я / О.Г. Пархоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність – 2015. – Випуск 33. – С. 63-74.

3. Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових ґрунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект / О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип.2 (78). – С.16-21.

4. Пархоменко О.Г. Особливості грунтово-археологічного підходу у дослідженні природного середовища минулих епох / О.Г. Пархоменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 27, №1-2. – С.26-31.

5. Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів Великого Ходосівського городища на Київщині / О.Г. Пархоменко // Людина та довкілля №1-2, Харків : – 2015. – С.70-76


kinal2Кіналь Ольга Володимірівна

  Кандидат географічних наук, доцент. На факультеті працює з 2017 року.

Освіта:

 • Чернівецький державний університет, географічний факультет, спеціальність „Географія, 1978 р.;

 • Аспірантура за спеціальністю „11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів”, 1989 – 1992  рр..

 Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України (м. Київ) на тему: „Гірські ландшафти та їх мезокліматичні властивості (на прикладі Українських Карпат)”, 2000 р. 

Викладає курси дисциплін: фізична географія України, ландшафтознавство, метеорологія і кліматологія, економічна і соціальна географія України.

Наукові інтереси: ландшафтно-кліматичне різноманіття, мезоклімати, клімат ландшафтів, кліматичні зміни, регіональна кліматологія.

Наукові досягнення: автор понад 70 наукових та методичних робіт, учасниця понад 30 конференцій різного рівня, координатор чотирьох міжнародних (польсько-українських та румуно-українських) наукових проектів.

Основні наукові публікації:

  1. Kynal O. Trends of climate change in the Ukrainian Carpathians during last 130 years / // Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region. November 2014. Abstracts volume. – Pp. 85-91
  2. Киналь О.В. Тривалість та часові межі кліматичних сезонів у Чернівцях на зламі ХХ–ХХІ століть / О.В. Киналь // Проблеми гірського ландшафтознавства. 2014. Випуск 1. Львівський національний університет. – С. 101-108.
  3. Kynal, O., Kholiavchuk, D., 2016. Climate variability in the mountain river valleys of the Ukrainian Carpathians, Quaternary International 415, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.053
  4. Киналь О.В., Холявчук Д.І. Бездощові періоди у регіоні Буковинського Передкарпаття (на прикладі Чернівців) / О.В. Киналь // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Прінт-Сервіс, 2018. – Вип. 2(90). – С. 91-96. http://www.twirpx.com/files/earth_science/periodic/fizichna_geografiya_ta_geomorfologiya
  5. Киналь О.В. Проблеми фізико-географічних досліджень взаємовпливу рельєфу і клімату (досвід, ретроспектива, завдання) / О.В. Киналь // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – Вип. 803: Географія. – С. 135-141.

 


 MachulskiyМачульський Григорій Миколайович

Доцент кафедри географії, кандидат сільськогосподарських наук. На факультеті працює з 2002 року.

Освіта:

• Агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту імені В.В.Докучаєва з відзнакою, спеціальність «Вчений агроном», 1986 р.;

• Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства імені О.Г.Лорха відділу біотехнології та імунодіагностики, спеціальність „Біотехнологія” (1988-1990);

• Аспірантура Всеросійського науково-дослідного інституту картоплярства імені О.Г.Лорха, спеціальність „Селекція і насінництво”, 1990–1993 рр.

• Ностріфікація за спеціальністю “Селекція” при Інституті цукрових буряків УААН, 2007 р.

Захищена кандидатська дисертація на тему: “Индуцированная изменчивость форм картофеля разной плоидности и ее селекционное использование” (1993 р.).

Викладає курси дисциплін: географія грунтів з основами ґрунтознавства, фітомеліорація, основи сільського господарства, економіка природокористування.

Наукові інтереси: дослідження техногенно-екологічної безпеки підземних споруд в ґрунтах Чернігівського Полісся, дослідження індукованої мінливості у диплоїдних та тетраплоїдних форм картоплі.

Наукові досягнення: автор понад 70 праць

Список основних наукових публікацій:

1. Мачульский Г. М., Старчак В. Г., Пушкарьова І. Д., Цибуля С. Д. Вплив техногенного забруднення на корозійно-електрохімічну поведінку конструкційних металів в техноприродних екосистемах. Днепропетровск: Научно-технический журнал Вопросы химии и химической технологии, 2011. – № 4 (2). – С. 197-199.

2. Мачульский Г. М., Старчак В. Г., Пушкарьова І. Д., Цибуля С. Д. Екологічна безпека техногенно-небезпечних об’єктів // Івано-Франківськ: Екологічна безпека та збалансоване ресорсокористування. ІФНТУ нафти і газу, 2012. – С. 122-125.

3. Мачульський Г. М., Старчак В. Г., Цибуля С. Д. Пути реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях // К. : Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях. Укр.ИЦ НТТ, 2012. – С. 215-216.

4. Формування дерново-підзолистих ґрунтів в умовах Чернігівського Полісся. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств”. УО «ГГУ им. Ф. Скорины», г. Гомель, 29-30 ноября 2018. – С. 80-82.

5. Захист навколишнього середовища від енергетичного забруднення. Ukraine – EU. Innovations in education, technology, business end law. Collection of international scientific papers. Slovak republic – Czech republic, 2018. – P. 149-153.


SlutaСлюта Аліна Миколаївна

Старший викладач кафедри географії, кандидат педагогічних наук. На факультеті працює з 2012 року.

Освіта:

• Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища” (2012 р.);

• Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, інститут природничо-географічної освіти та екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.);

• Аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, спеціальність “Біохімія”, кафедра екології та охорони природи (2012-2015 рр.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Викладає курси дисциплін: методика навчання географії, географія Чернігівської області; картографія з основами топографії.

Наукові інтереси: системно-поетапний підхід у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, професійні уміння майбутніх екологів.

Наукові досягнення: автор понад 15 праць.

Список основних наукових публікацій:

1.Слюта А.М. Перевірка стану готовності майбутніх фахівців-екологів до виробничої практики / А.М. Слюта // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ. − 2014. − Вип. 120. – С. 77-80.

2.Слюта А.М. О роли производственных практик в профессиональной подготовке будущих специалистов-экологов / А.Н. Слюта // Вестник ТвГУ. Серия: Педагогика и психология. – Тверь : Тверской государственный університет. − 2014. − Вып. 8, №1. – С. 207-212.

3. Kurhaluk Natalia Effects of melatonin on low dose lipopolysaccharide-induced oxidative stress in the mouse liver, muscle and kidney / Kurhaluk Natalia, Szarmach, Arkadiusz, Zaitseva Olga, Sliuta Alina, Kyriienko Svitlana, Winklewski Pawel. – Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2018, Vol. 96, No. 11 : pp. 1153-1160. (Scopus)

4.  Kurhaluk N. Melatonin diminishes oxidative stress in plasma, retains erythrocyte resistance and restores white blood cell count after low-dose lipopolysaccharide exposure in mice / N. Kurhaluk, O. V. Zaitseva, A. Sliuta, S. Kyriienko, P. J. Winklewski. – General Physiology and Biophysics Vol.37, No.5, p.571–580, 2018. (Scopus)

5.Слюта А.Н. Оцінка екологічного ризику розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ / А.М. Слюта // Формування програм щодо поводження з відходами для об’єднаних територіальних громад: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22-23 листопада 2018). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2018. – С. 47-48.


SlyutaСлюта Володимир Борисович

Асистент кафедри географії, на факультеті працює з вересня 2015 року.

Освіта:

  • Закінчив природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя, спеціальність – географія, 2008 рік ;
  • Закінчив аспірантуру Інституту водних проблем і меліорації Національної  Академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), відділ екології водних об’єктів і меліорованих земель, 2008 – 2011 роки.

Викладає курси дисциплін: загальна геологія, петрографія та основи літології, геотектоніка.

Наукові інтереси: геоморфологія, процеси екзогенезу, прояв несприятливих екзогенних рельєфоутворюючих процесів на меліорованих землях, формування і розвиток мікрозападинного рельєфу.

Наукові досягнення: автор 10 статей.

Список основних наукових публікацій:

1. Слюта В.Б. Враженість сільськогосподарських угідь ерозією у басейні р. Удай та заходи із запобігання її розвитку. // 1-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» 20 – 22 вересня 2012. м. Івано-Франківськ. – Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал № 1 (7). Івано-Франківськ – 2013, С.29 – 34.

2. Слюта В.Б. Гнида А.С., Райська А.Ю. Деякі особливості подів як окремих форм западинного рельєфу // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми – 2018. С. 124 – 130.

3. Слюта В.Б. Алекса Є.В., Маловічко Ю.О. Лісомеліоративні заходи боротьби з дефляцією в умовах північного лісостепу на прикладі басейну річки Удай // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. Випуск 9. Суми – 2018. С. 101 – 106.

4. Слюта В.Б., Пацюк А.І., Палінкаш В.І. Прояв вітрової ерозії в межах Чернігівського Полісся та заходи боротьби з нею на прикладі СТОВ «Віра». // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем» Матеріали конференції 11 жовтня, 2018 Дніпро, Україна. С. 136 – 138.

5. Слюта В.Б. Райська А.Ю. Розвиток вітрової ерозії та боротьба з нею на осушуваних землях басейну р. Удай та р. Перевід  // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природа для води» м. Київ. 22 березня 2018 р. С. 230 – 231.


TkashenkoТкаченко Оксана Василівна

Старший лаборант кафедри географії.

На факультеті працює з 1994 року.

Освіта:

• Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, природничий факультет, 1986 р.;

• Аспірантура Національного науково-природничого музею НАН України, спеціальність „Зоологія”, 2004 – 2007 рр.

Кандидатську дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ) на тему: „Морфологія личинок безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України”, 2019 р.

Наукові інтереси: герпетологія, батрахологія, личинковий розвиток безхвостих земноводних.

Наукові досягнення: автор понад 15 робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Ткаченко О. В. История развития представлений о стадийности личиночного развития бесхвостых земноводных / О.В. Ткаченко // Збірник праць Зоологічного музею. – 2018. – 49. – С. 48-52.

2. Tkachenko O.V. Eight Species of Anuran Amphibians (Amphibia, Anura) Found in Ukraine: Comparative Morphology and Classification of Larval Development Stages / O. V.Tkachenko // Vestnik zoologii. – 2017. ‑ 51(4). – P. 343–348.

3. Ткаченко О. В.  Некоторые морфологические особенности развития личинок талышской (Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008) и кавказской (B. verrucosissimus (Pallas, 1814)) жаб в лабораторных условиях / О.В. Ткаченко, А.А. Кидов, К.А. Матушкина, С.А. Блинова, К.А. Африн // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. – 2015. – №2. – С. 6–13.

4. Ткаченко О. В. Линейные размеры предличинок и личинок талышской жабы, Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008 на различных стадиях развития / О.В. Ткаченко, А.А. Кидов, К.А. Матушкина, С.А. Блинова, К.А. Африн // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – №4. – С. 174–179.

5. Ткаченко О. В., Особенности морфологии личинок талышской жабы (Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008) / О.В. Ткаченко, А.А. Кидов, К.А. Матушкина // Вестник Тамбовского университета. Серия естественные и технические науки. – 2013. – Т. 18, №6–1. – С. 3084–3086.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.