Кафедру географії створено у 2015 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за ступенем бакалавр напряму "Географія".

На кафедрі працює 6 викладачів: 4 кандидати наук (з них 3 - доценти та 1 старший викладач), 2 асистенти. Очолює кафедру кандидат географічних наук, доцент Пархоменко Олександр Григорович.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензування

Кафедра забезпечує викладання понад 30 фахових курсів на хіміко-біологічному факультеті та в Навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського.
Асистент кафедри О.В.Білоус – автор посібнику “Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті”, рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Київ, 2013).

Основні напрямки наукової роботи кафедри:

 • методичний (теорія і методологія суспільної географії, методика еколого-географічних досліджень, метод навчальних проектів, інтегрована система навчання, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів географії);
 • інформаційний (використання геоінформаційних технологій, математичного та картографічного моделювання);
 • конструктивний (вивчення геопросторової організації виробничої сфери і сфери послуг; вивчення природного, демографічного, виробничого та інтелектуального потенціалу регіону та України в цілому; суспільно-географічна глобалістика).

Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма установами Чернігівської області та України (Українським географічним товариством (м.Київ), Українським герпетологічним товариством (м.Київ), Всеукраїнською екологічною лігою (м.Київ), Чернігівською обласною організацією ВДС “Екологічна варта”, науковими установами Національної Академії наук України (зокрема Інститутом гідробіології, Інститутом географії, Інститутом історії); Національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Сумським державним педагогічним університетом імені А.С.Макаренка, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького та ін.), які є базовими для проходження навчальних та виробничих практик, підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів географії, обміну досвідом розробки та впровадження інноваційних технологій в освітній простір, участі студентів у Всеукраїнських олімпіадах, наукових конференціях, організації спільних наукових проектів та програм.

Завідувач кафедри О.Г.Пархоменко є головою комісії при проведенні конкурсу із захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з географії Чернігівської малої академії наук учнівської молоді.

Старший лаборант кафедри О.В.Ткаченко  є головою Чернігівського осередку Українського герпетологічного товариства.

Кафедра підтримує наукові зв’язки і постійно обмінюється науково-методичною інформацією з провідними навчальними та науково-дослідними установами України, в тому числі з кафедрою географії, екології та методики навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”, кафедрою географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та природничо-географічним факультетам Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

 1. Анатомія, вікова фізіологія та валеологія
 2. Біогеографія
 3. Географічне моделювання
 4. Географія ґрунтів
 5. Географія материків і океанів
 6. Географія населення і розселення
 7. Географія світового господарства
 8. Географія туризму
 9. Геологія з основами геоморфології
 10. Геологія з основами палеонтології
 11. Гідрологія
 12. Ґрунтознавство
 13. Екологічна географія України
 14. Екологія
 15. Економіка природокористування
 16. Економічна і соціальна географія України
 17. Загальна психологія
 18. Загальне землезнавство (метеорологія і кліматологія, гідрологія)
 19. Картографія з основами топографії
 20. Краєзнавство
 21. Ландшафтознавство
 22. Метеорологія і кліматологія
 23. Методика навчання географії
 24. Методика організації туристичної роботи
 25. Методичні основи шкільного квітництва і садівництва
 26. Організація екскурсійних послуг
 27. Організація туристичних подорожей
 28. Основи екології
 29. Основи педагогічної творчості
 30. Основи сільського господарства
 31. Основи теорії суспільної географії
 32. Основи туризмознавства
 33. Педагогіка
 34. Політична географія світу та основи геополітики
 35. Психологічні основи організації індивідуальної роботи зі школярами
 36. Психологія
 37. Психологія вищої школи
 38. Психологія управління
 39. Радіобіологія
 40. Радіоекологія
 41. Регіональна економічна і соціальна географія
 42. Рекреаційна географія
 43. Соціальна психологія
 44. Сучасні педагогічні технології навчання географії
 45. Фізична географія України
 46. Фітомеліорація

 

ParhomЗавідувач кафедри географії

Пархоменко Олександр Григорович

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії. На факультеті працює з 2014 року.

Освіта:

• Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність: „Географія та біологія”, 2001 р.
• Чернігівський технологічний університет, економічний факультет, спеціальність „Бухгалтерський облік та аудит”, 2002 р.

• Аспірантура Інституту географії НАН України за спеціальністю „Геоморфологія та палеогеографія”, 2002 – 2004 рр.

Кандидатську дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Інституту географії НАН України на тему: „Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров’я” (2007 р.).

Викладає курси дисциплін: геологія, біогеографія, метеорологія та кліматологія, радіобіологія, загальне землезнавство, гідрологія.

Наукові інтереси: геоархеологія (дослідження палеогрунтів на давніх поселеннях, під курганами та валами, в заплавах річок), спортивний туризм.

Наукові досягнення: автор 63 науково-методичних робіт.

Список основних наукових публікацій:

1.Пархоменко О.Г. Трансформаційні процеси голоценового педогенезу та їх антропогенна еволюція в умовах сучасного економічного розвитку України / О.Г. Пархоменко // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1: Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2009. – №1(2). – С. 117-125.

2. Пархоменко О.Г. Голоценовий педогенез заплав території Середнього Придніпрв’я / О.Г. Пархоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність – 2015. – Випуск 33. – С. 63-74.

3. Пархоменко О.Г. Методичні основи дослідження голоценових ґрунтів як індикаторів змін природних умов минулого: геоархеологічний аспект / О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип.2 (78). – С.16-21.

4. Пархоменко О.Г. Особливості грунтово-археологічного підходу у дослідженні природного середовища минулих епох / О.Г. Пархоменко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2015. – Вип. 27, №1-2. – С.26-31.

5. Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів Великого Ходосівського городища на Київщині / О.Г. Пархоменко // Людина та довкілля №1-2, Харків : – 2015. – С.70-76


ShevchenkoШевченко Микола Іванович

Доцент кафедри географії, кандидат педагогічних наук. На факультеті працює з 1997 року.

Освіта:

• Ніжинський педінститут, кваліфікація: вчитель музики, викладач педучилища, 1971р.;

• Аспірантура Київського науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, спеціальність „Педагогіка”, 1976-1979 рр.

Захищена кандидатська дисертація на тему: „Виховання громадської відповідальності у старшокласників”, 1980 р.

Викладає курси дисциплін: педагогіка, основи педагогічної майстерності, методика виховної роботи.

Наукові інтереси: проблеми педагогічної майстерності вчителя ЗОШ.

Наукові досягнення: автор понад 15 робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Шевченко М. І., Гнідко Л. В.. Розвиток зв’язного мовлення в учнів початкової школи. // Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського: погляд крізь роки. Збірник наукових статей. – Чернігів, 2004. – С.6-12.


 MachulskiyМачульський Григорій Миколайович

Доцент кафедри географії, кандидат сільськогосподарських наук. На факультеті працює з 2002 року.

Освіта:

• Агрономічний факультет Сумського сільськогосподарського інституту імені В.В.Докучаєва з відзнакою, спеціальність «Вчений агроном», 1986 р.;

• Всеросійський науково-дослідний інститут картоплярства імені О.Г.Лорха відділу біотехнології та імунодіагностики, спеціальність „Біотехнологія” (1988-1990);

• Аспірантура Всеросійського науково-дослідного інституту картоплярства імені О.Г.Лорха, спеціальність „Селекція і насінництво”, 1990–1993 рр.

• Ностріфікація за спеціальністю “Селекція” при Інституті цукрових буряків УААН, 2007 р.

Захищена кандидатська дисертація на тему: “Индуцированная изменчивость форм картофеля разной плоидности и ее селекционное использование” (1993 р.).

Викладає курси дисциплін: радіоекологія, ґрунтознавство, фітомеліорація, основи сільського господарства, кономіка природокористування.

Наукові інтереси: дослідження техногенно-екологічної безпеки підземних споруд в ґрунтах Чернігівського Полісся, дослідження індукованої мінливості у диплоїдних та тетраплоїдних форм картоплі.

Наукові досягнення: автор понад 70 праць

Список основних наукових публікацій:

1. Мачульский Г. М., Старчак В. Г. Цибуля С. Д. Забруднення природного середовища важкими металами та формування екотоксикологічної ситуації й екологічної небезпеки. // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: біологія. – 2011. - № 2 (47). – С. 137-143.

2. Мачульский Г. М., Старчак В. Г., Цибуля С. Д., Буяльська Н. П. Комплексне забезпечення якості захисту від корозії. Матеріали І МНПК “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем”. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – С. 145-146.

3. Мачульський Г. М., Старчак В. Г., Пушкарьова І. Д., Цибуля С. Д. Вплив техногенного забруднення на корозійно-електрохімічну поведінку конструкційних металів в техноприродних екосистемах. Днепропетровск: Научно-технический журнал Вопросы химии и химической технологии, 2011. – № 4 (2). – С. 197-199.

4. Мачульський Г. М., Старчак В. Г., Пушкарьова І. Д., Цибуля С. Д. Екологічна безпека техногенно-небезпечних об’єктів // Івано-Франківськ: Екологічна безпека та збалансоване ресорсокористування. ІФНТУ нафти і газу, 2012. – С. 122-125.

5. Мачульський Г. Н., Старчак В. Г., Цибуля С. Д. Пути реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях // К. : Эффективность реализации научного и промышленного потенциала в современных условиях. Укр.ИЦ НТТ, 2012. – С. 215-216.


SlutaСлюта Аліна Миколаївна

Старший викладач кафедри географії, кандидат педагогічних наук. На факультеті працює з 2012 року.

Освіта:

• Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Екологія та охорона навколишнього середовища” (2012 р.);

• Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, інститут природничо-географічної освіти та екології, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (2013 р.);

• Аспірантура Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, спеціальність “Біохімія”, кафедра екології та охорони природи (2012-2015 рр.).

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2015 р.).

Викладає курси дисциплін: екологія; основи екології; анатомія, вікова фізіологія та валеологія; ґрунтознавство.

Наукові інтереси: системно-поетапний підхід у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності, професійні уміння майбутніх екологів.

Участь у держбюджетних темах:

 • «Оцінка стану радіоактивного та техногенного забруднення прибережно-водних і лучних екосистем, їх раціональне використання та охорона у прикордонних територіях Брянської (Росія), Чернігівської (Україна) та Гомельської (Республіка Білорусь) областей»;
 • «Стан, раціональне використання та охорона фіторізноманіття лучних екосистем заплави річки Дніпро трансграничних територій Гомельської (Республіка Білорусь) та Чернігівської (Україна) областей»;
 • «Стан та оцінка техногенного забруднення природних та сіяних луків, їх раціональне використання та охорона на прикордонних територіях Брянської (Росія), Гомельської (Республіка Білорусь) та Чернігівської (Україна) областей у постчорнобильський період».

Наукові досягнення: автор понад 15 праць.

Список основних наукових публікацій:

1.Слюта А.М. Педагогічні принципи практичної підготовки майбутніх екологів / А.М. Слюта // Глухівські наукові читання – 2013: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук. конф. молодих вчених та студентів, присв. 270-літтю укладання «Прав за якими судиться малоросійський народ» (Україна, Глухів, 15-17 листопада 2013 р.). – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – С. 145-146.

2.Слюта А.М. Оцінка рівня сформованості професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики / А.М. Слюта // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Серія: Педагогічні науки / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. − 2014. − Вип. 25. – С. 60-65.

3.Слюта А.М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності / А.М. Слюта // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / за ред. д. пед. наук, проф. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». − 2014. − Вип. 41. – С. 117–121.

4.Слюта А.М. Перевірка стану готовності майбутніх фахівців-екологів до виробничої практики / А.М. Слюта // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ. − 2014. − Вип. 120. – С. 77-80.

5.Слюта А.Н. О роли производственных практик в профессиональной подготовке будущих специалистов-экологов / А.Н. Слюта // Вестник ТвГУ. Серия: Педагогика и психология. – Тверь : Тверской государственный університет. − 2014. − Вып. 8, №1. – С. 207-212.


BilousБілоус Ольга Володимирівна

Асистент кафедри географії, заступник декана. На факультеті працює з 1992 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1990 р., хіміко-біологічний факультет.

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1999 р., спеціальність „Практична психологія”.

• Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Педагогічна та вікова психологія”, 1999 – 2003 р.р.

Працює над дисертаційною роботою з теми: „Психологічні умови розвитку теоретичного мислення у майбутніх учителів хімії”.

Викладає курси дисциплін: психологія, загальна психологія, соціальна психологія, психологія управління, психологія вищої школи.

Наукові інтереси: психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх учителів, методика викладання хімії у вищій школі, методика викладання психології у педагогічних університетах.

Участь у держбюджетних темах:

 • „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” № державної реєстрації 0100U006664 2001-2002 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.
 • „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” № державної реєстрації 0103U000016 2003-2004 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.

Згідно Наказу МОН України від 11.10.2007 р. № 897 “Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти” у складі робочої групи брала участь у розробці стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ, працювала над удосконаленням навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми магістра хімії.

Наукові досягнення: автор понад 60 праць.

Список основних наукових публікацій:

1. Білоус О. В. Особливості розвитку аналітичних компонентів теоретичного мислення майбутніх учителів хімії / О. В. Білоус // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Т.1. Вип. 103 / за ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – С. 6-13. – (Серія : Психологічні науки).

2. Білоус О. В. Планування як компонент теоретичного мислення майбутніх учителів хімії / О. В. Білоус // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. ХIV, ч. 5 / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К.; 2012.– С. 12-22.

3. Білоус О. В. Психолого-педагогічні моделі навчання у розвитку теоретичного мислення особистості / О. В. Білоус // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – Т. ХIV, ч. 6 / за ред. акад. С. Д. Максименка. – К.; 2012.–С. 34-43.

4. Білоус О. Засоби діагностики професійно-педагогічних компетенцій майбутніх учителів географії в педагогічному університеті / О. Білоус, О. Пархоменко // Наукові записки. — Випуск 141. Частина І / Ред. кол.: В. В. Радул, С. П. Величко та ін. — Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. – С. 100-103. – (Серія : Педагогічні науки).

5. Самойленко П. В. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. В. Самойленко, О. В. Білоус. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 2013. – 232 с.


SlyutaСлюта Володимир Борисович

Асистент кафедри географії, на факультеті працює з вересня 2015 року.

Освіта:

 • Закінчив природничо-географічний факультет Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя, спеціальність – географія, 2008 рік ;
 • Закінчив аспірантуру Інституту водних проблем і меліорації Національної  Академії аграрних наук (ІВПіМ НААН), відділ екології водних об’єктів і меліорованих земель, 2008 – 2011 роки.

Викладає курси дисциплін: Радіобіологія, біогеографія, геологія з основами  палеонтології, геологія з основами геоморфології.

Наукові інтереси:

-    Геоморфологія, процеси екзогенезу;

-    Прояв несприятливих екзогенних рельєфоутворюючих процесів на меліорованих землях;

-    Формування і розвиток мікрозападинного рельєфу.

Наукові досягнення: автор 10 статей.

Список основних наукових публікацій:

1. Слюта В.Б. Вплив меліорації на деякі процеси рельєфоутворення в басейні річки Удай. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». – Ніжин,-2008. – С. 114-115.

2. Слюта В.Б. Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліорованих геосистем Північного Лісостепу на прикладі басейну р. Удай. // Меліорація і водне господарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 97. Київ, Аграрна наука, 2009. С. 148 – 158.

3. Слюта В.Б. Екзогенні процеси рельєфоутворення і шляхи їх регулювання на осушуваних землях. // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми водного господарства та природокористування». м. Рівне 21-23 жовтня 2009.

4. Слюта В.Б. Особливості розвитку ерозійних процесів залежно від рельєфу і сільськогосподарської освоєності водозборів та основні лісомеліоративні заходи боротьби з ними. // Меліорація і водне господарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 98. Київ, Аграрна наука, 2010. С. 218 – 230.

5. Слюта В.Б. Развитие водно-эрозионных процессов на мелиорированных водосборах Лесостепной зоны Украины и основные лесомелиоративные мероприятия в борьбе с ними. // IV Международный Водный Форум «Стратегические проблемы охраны и использования водных ресурсов» 12 – 13 октября 2010. г. Минск, Республика Беларусь.

6. Слюта В.Б. Характеристика западинного рельєфу басейну річки Удай, його особливості та класифікація. // Меліорація і водне господарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Вип. 99. Київ, Аграрна наука, 2011. С. 137 – 147.

7. Слюта В.Б. Мікрозападинний рельєф зони забруднення та динаміка руху радіонуклідів в межах знижень. // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС). Міжнародна науково-практична конференція 26-28 квітня 2011 року. Т – Географія. Економіка. Екологія. Туризм: Регіональні студії. Вип. 5. Ніжин,-2011. 203 – 213.

8. Слюта В.Б. Особливості прояву антропогенних змін в природних зонах України, спричинені водними меліораціями. // Міжнародна науково-практична конференція "Карпатська конференція з проблем охорони довкілля"  "Carpathian Environmental Conference" – CEC-2011 15-18 травня 2011 р.  м. Мукачеве – Ужгород. Тези доповідей. С. 307  – 308.

9. Слюта В.Б. Розвиток ерозії на водозборах і розміщення основних видів захисних лісосмуг на них. // Матеріали VII Всеукраїнської сдудентської наукової конференціїї "Сучасні проблеми природничих наук". Ніжин,-2012. – С. 78-79.

10. Слюта В.Б. Враженість сільськогосподарських угідь ерозією у басейні р. Удай та заходи із запобігання її розвитку. // 1-а Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» 20 – 22 вересня 2012. м. Івано-Франківськ. – Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. Науково-технічний журнал № 1 (7). Івано-Франківськ – 2013, С.29 – 34.


TkashenkoТкаченко Оксана Василівна

Старший лаборант кафедри географії.

На факультеті працює з 1994 року.

Освіта:

• Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя, природничий факультет, 1986 р.;

• Аспірантура Національного науково-природничого музею НАН України, спеціальність „Зоологія”, 2004 – 2007 рр.

Працює над дисертаційною роботою з теми: „Мінливість та особливості водної стадії онтогенезу безхвостих земноводних фауни України”.

Наукові інтереси: герпетологія, батрахологія, еколого-морфологічні особливості личинкового розвитку безхвостих земноводних.

Наукові досягнення: автор понад 10 робіт.

Список основних наукових публікацій:

1. Ткаченко О. В. Предварительные материалы по изменчивости личинок чесночниц (Amphibia: Anura: Pelobatidae) с территории Украины // Вопросы герпетологи: Материалы Пятого съезда Герпетологического общества им. А. М. Никольского. – Минск, 2012. – С. 318-321.

2. Ткаченко О. В. Случай массового сколиоза у личинок Hyla arborea (Linnaeus, 1758) (Amphibia: Anura: Hylidae) в лабораторных условиях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – № 2 (55). – С. 84-88.

3. Ткаченко О. В., Кидов А. А., Матушкина К. А. Особенности морфологии личинок талышской жабы (Bufo eichwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008) // Вестник ТГУ. – 2013. – Т.18, вып.6. – С. 3084-3086.

4. Ткаченко О. В. Особенности морфологии личинок чесночницы обыкновенной Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) с территорий Волынского и Черниговского Полесья // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк, 2012.– С. 228-234.

5. Ткаченко О. В., Кидов А. А., Матушкина К. А., Блинова С. А., Африн К. А. Некоторые морфологические особенности развития личинок талышской (Bufo euchwaldi Litvinchuk, Rosanov, Borkin et Skorinov, 2008) и кавказской (B. verrucosissimus (Pallas, 1814)) жаб в лабораторных условиях // Вестник МГОУ. Серия «Биологические науки».– 2015.– № 2.– С. 6-13.Асистент кафедри географії, на факультеті працює з вересня 2015 року.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.