Кафедра математики та економіки створена 01.09.2017 року внаслідок реорганізації та об′єднання кафедри вищої математики та методик навчання фізико-математичних дисциплін та кафедри соціально-економічних дисциплін. 

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр за напрямом Математика, Середня освіта (Математика).

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Очолює кафедру Філон Лідія Григорівна, доцент, кандидат педагогічних наук, лауреат обласної Премії імені Софії Русової.

На кафедрі працюють 13 викладачів, з них: 1 професор, 8 доцентів, 2 старших викладачі, 2 асистенти.

Викладачі кафедри у навчальному процесі забезпечують фахове викладання понад 40 дисциплін на 4 факультетах університету.

Члени кафедри активно займаються науково-методичною роботою, беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференціях та є авторами підручників та навчальних посібників для вчителів, студентів та учнів шкіл.

Значна увага кафедри привернута до формування у студентів практичних умінь і навичок роботи в школі. З цією метою, зокрема, студенти проходять педагогічні практики у школах міста та області. Їх роботу координують викладачі-методисти кафедри.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні шкільних олімпіад та є членами журі Малої академії наук міського та обласного рівнів.

На кафедрі працює міжвузівський науковий семінар «Диференціальні рівняння та суміжні питання», який відвідують викладачі, аспіранти та кращі студенти старших курсів різних ЗВО.

Кафедра підтримує зв′язки зі школами Чернігова та області, а також наукові зв′язки з ЗВО України.

 • Аналітична геометрія
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до теорії ймовірностей
 • Дискретна математика
 • Диференціальна геометрія
 • Диференціальні рівняння
 • Дослідження операцій
 • Елементарна математика
 • Комплексний аналіз
 • Комп’ютерна практика (міжнародна освітня програма "Intel: навчання для майбутнього")
 • Конструктивна геометрія
 • Математична логіка і теорія алгоритмів
 • Математична статистика
 • Математичний аналіз
 • Математичні методи в психології
 • Методи математичної фізики
 • Методи обчислень
 • Методика навчання математики
 • Методика навчання фізики
 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Основи геометрії
 • Основи теорії груп
 • Проективна геометрія
 • Системи комп'ютерної математики
 • Соціальна статистика
 • Теорію ймовірностей
 • Теорію функцій комплексної змінної
 • Теорія ймовірностей
 • Числові системи
Filon

Завідувач кафедри математики та економіки

Філон Лідія Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

В університеті працює з 1991 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка (1988), спеціальність математика і фізика.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1997), аспірантура за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання математики.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1999), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики, тема дисертації “Вивчення елементів стереометрії в курсі математики основної школи”

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики (2005).

Наукові інтереси: методологія освіти, сучасні педагогічні технології у навчанні математики, професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя математики.

Наукові досягнення: автор та співавтор понад 40 науково-методичних публікацій різного рівня, учасник міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Основні публікації за напрямом: 

1. Соколенко Л.О., Філон Л.Г., Швець В.О. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум. Навчальний посібник. – К.:НПУ імені .М.П.Драгоманова, 2010. – 128 с.

2. Музиченко С.В., Філон Л.Г. “Професійне становлення майбутніх вчителів математики під час проходження педагогічної практики” //Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. – Випуск 43/ редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма ”Планер“, 2015. – С. 406-415.

3.Філон Л.Г., Шидловська Л.М. Елементарна математика. Частина 1. Арифметика. Алгебра: навч.-метод. посібник для студ. фіз.- мат. фак. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 68 с.

4. Музиченко С.В., Філон Л.Г. Педагогічна практика в системі формування фахових компетентностей майбутнього вчителя математики. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 124 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика. Керівник педагогічної практики.


Levkivskiy

Левківський Василь Миколайович

Доктор економічних наук, професор.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (1984 р.) за спеціальністю «політична економія», кваліфікація Економіст, викладач політичної економії

Науковий ступінь: доктор економічних наук, тема дисертації «Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз)» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, (2005 р.).

Вчене звання – професор кафедри економіки і менеджменту (2006 р.).

Наукові досягнення: Автор понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій у галузі міжнародних інвестицій, діяльності транснаціональних корпорацій, міжнародних економічних відносин, зокрема навчальний посібник «Основи економічної теорії», розділи у колективних монографіях «Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи) – 2015 р.; «Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції» (2017 р.), «Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин і зовнішньоекономічні зв’язки України» (2017 р.); розділи в навчальних посібниках: «Міжнародні економічні відносини» (2013 р.), «Глобальна економіка» (2016 р.) та ін.

Основні публікації за напрямом:

1.Роль управління в пенсійній сфері в забезпеченні економічної безпеки держави (Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДІЕУ,2013. - №1(17). – С.16-19.

2. Україно-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки//Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1. Економіка: збірник наукових праць. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2013. - №2(18). – С.95-103.

3. Людський капітал та його проль у професійному відборі кадрів в Україні/Науковий вісник ЧДІЕУ, 2013 – с.

4. Середовище міжнародних економічних відно-син//Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/За редакцією С.В.Фомішина. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. - С.69-90 (в співавторстві).

5. Методологія дослідження глобальної виробничої інфраструктури//Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Збірник. – Чернігів: ЧНТУ. 2014. - №4. – с.21-27.

6. Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії//Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1,- 2014. - №4. – с.11-18.

7. Сучасні форми діяльності транснаціональних корпорацій в системі міжнародних економічних відносин/Вісник Чернігівського національного технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник/Чернігів. ЧНТУ. – 2014 - № 4. – с.17-24.

8. Посткризовий розвиток ринків ІРО і регіональні аспекти [Електронний ресурс]//Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки» - 2014 - № 4. – режим доступу: http//joarnals.iir.kiev.ua

9. Світовий ринок ІРО: аналіз тенденцій/Науковий вісник ЧДІЕУ. 2014 - № 4. – с.144-150.

10. Очікування як складова стратегії економічної поведінки людини/Проблеми і перспективи економіки та управління . – науковий журнал /Чернігівський національний технологічний університет. - Чернігів: 2015. - №2(2). – с.18-26.

11. Диверсифікація ринкових механізмів зовнішнього фінансування ТНК [ Електронний ресурс] |В.М.Левківський//Ефективна економіка. – 2015. - №3. – Режим доступу: http//www.economy.наука,com.ua/

12. Фінансова інфраструктура світового господарст-ва//Наднаціональна виробнича інфраструктура в умовах асиметрії глобального розвитку (тенденції,проблеми, перспективи) /колективна монографія (за ред..Рибчука А.В.) -Дрогобич:Видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 364с.(с.171-186).

13. Світові тенденції розвитку прямих іноземних інвестицій та участь України в них//Теоретичні і практичні аспекти соціально-економічного розвитку України: макро- та регіональні рівні/Монографія за ред.В.Ф.Савченка, Т.Л.Шестаковської. – Чернігів – 2015. – с.115-128 (видавництво «Десна Поліграф).

14. Вдосконалення вищої освіти України в контексті євро інтеграції//Інтернаціоналізація освіти% національні особливості та глобальні тенденції/колективна монографія за ред..Рибчука А.В. – Дрогобич: видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – с. 118-130.

15..Глобальна економіка.Навчальний посібник. (.В.Рибчук, В.М.Левківський, А.П.Румянцев та ін., за ред..д.е.н., проф..А.В.Рибчука) - Дрогобич, ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 372с.

16. Система міжнародного виробництва ТНК сучасні особливості та новітні тенденції/Економічний форум. Науковий журнал. – м.Луцьк, Луцький технологічний університет – 2017. - № 2. – с.53-57.

17. Перспективи формування інвестиційного потенціалу глобальних інфраструктурних проектів/Проблеми і перспективи економіки та управління: Науковий журнал. – Ч., Чернігівський національний технологічний університет – 2017. - № 2. – с.38-44.

18. Інституційні інвестори глобальних інфраструктурних проектів/Економічний форум. Науковимй журнал. – м.Луцьк, Луцький технологічний університет – 2017. - № 3. – с.48-52.

19. Торговельно-економічне співробітництво України і Китаю: інноваційний аспект/Тези міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, Львівська політехніка: 18-19 травня 2017.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Основи економічної теорії, міжнародна економіка, міжнародна економічна діяльність України.


 

Sokolenko

Cоколенко Лілія Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент.

В університеті працює з 1993 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1991), спеціальність ”Математика”. Кваліфікація ”Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки”.

Аспірантура: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (1997).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1997), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики, тема дисертації “”Методика реалізації прикладної спрямованості шкільної алгебри і початків аналізу”.

Вчене звання: – доцент кафедри педагогіки, психології та методик навчання фізики й математики (2002 р.).

Наукові інтереси: теорія та методика навчання (математика).

Напрями науково-методичної роботи: прикладна спрямованість навчання математики у старшій профільній школі; роль наукових основ шкільного курсу математики у професійній підготовці вчителя.

Наукові досягнення: Автор та співавтор понад 70 науково-методичних робіт, серед яких 5 навчально-методичних посібників, 30 науково-методичних статей.

Основні публікації:

1.Соколенко Л.О. Збірник прикладних задач з алгебри і початків аналізу: Навч. метод. посібник для вчителів і учнів 10-11 кл. середн. шк.., ліцеїв та гімназій фізико-математ. спрямування. – Київ: Тираж, 1997. – 127 с.

2.Соколенко Л.О. Прикладна спрямованість шкільного курсу алгебри і початків аналізу: Навч. посібник. – Чернігів: Сіверянська думка, 2002. – 128 с.

3.Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ теми ”Розширення поняття про число” // Збірник наукових праць ”Педагогічні науки” Херсонського державного університету. – Херсон, 2016. Вип. LXXI. Том 2. – С. 135-142.

4.Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ змістової лінії ”Рівняння і нерівності” // Збірник наукових праць ”Педагогічні науки” Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. Вип. LXXIV. Том 2. – С. 168-173.

5.Соколенко Л.О. Методика навчання наукових основ функціональної змістової лінії майбутніх вчителів математики // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2017. Вип.11. - С. 77-87.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика навчання математики, елементарна математика, наукові основи шкільного курсу математики, геометрія.


Nak

Нак Марина Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1998 року.

Освіта:  Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (1998 р.), спеціальність "Математика, інформатика та обчислювальна техніка".

Аспірантура: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (2004 р.).

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2008 р.), спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики; дисертація на тему "Історико-методичний аналіз розвитку методів розв’язування задач з алгебри в загальноосвітній школі".

Вчене звання: доцент кафедри вищої та прикладної математики (2015 р.).

Наукові інтереси: проблеми методики навчання математики, історія математики.

Наукові досягнення: автор та співавтор понад 40 науково-методичних публікацій різного рівня, учасник міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-методичних конференцій.

Основні публікації:

1. Нак М.М. Лінійна алгебра: методичні рекомендації до вивчення курсу для студентів спеціальності «математика». – Чернігів:  ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2014. – 44 с.

2. Нак М. М. Визначні українські математики VII –  середини XX століття: Навчальний посібник. – Чернігів:ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. – 128 с.

3. Нак М. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі розв’язування алгебраїчних задач/ Наукові записки. –  Випуск 8. – Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. –– С. 29-32.

4. Нак М. М., Хайтова О. М. Алгебра: навчально-методичний посібник з курсу для студентів спеціальності «математика» .- Чернігів:  ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. – 31 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: "Алгебра", "Аналітична геометрія та лінійна алгебра", "Історія і методологія математики", "Вища математика", "Вибрані питання алгебри і геометрії".


Meh

Мех Лариса Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Працює в університеті з 1999 року.

Освіта: Харківський державний аграрний університет імені В.В.Докучаєва (1999 р.), спеціальність облік і аудит, кваліфікація спеціаліста – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Аспірантура: Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, дисертація на тему «Економічний механізм формування і функціонування ринку картоплі в Україні» зі спеціальності 07.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» (2005 р.).

Вчене звання: доцент кафедри економіки і менеджменту (2006 р.).

Наукові досягнення: Автор та співавтор 57 наукових праць.

Основні публікації:

1. Мех Л.М. Вплив фінансово-економічної кризи на соціально-економічний розвиток Чернігівської області // Современный мир: проблемы и перспективы: Международная научная конференція (г. Чернигов, 20-21 мая 2011 года): Сборник тезисов и докладов: часть 2. – Чернигов: ЧФ КСУ, 2011. – С. 48-51.

2. Мех Л.М. Сучасний стан і напрямки підвищення ефективності агропромислового комплексу Чернігівської області // Збірник наукових матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Інтеграційні процеси та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці” (09-10 грудня 2011 року) – Чернігів: ЧФ КСУ, 2011. – С. 39-40.

3. Мех Л.М., Шевченко О.С. Розуміння предмету політичної економії сучасними українськими та російськими економістами // Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія економічні науки). – 2011. – № 4 (53). – С. 70-76.

4. Мех Л.М., Шевченко О.С. Науковий потенціал Чернігівщини в умовах формування інноваційної економіки // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управляння. Серія 1. Економіка. - Випуск 4 (012). – 2011. - Чернігів, 2011. – С. 85-90.

5. Мех Л.М., Шевченко О.С. Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України – Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “ Економіка”. - Випуск 19. Острог, 2012. – С. 281-284.

6. Мех Л.М., Мєшко О.І. Іноземний капітал в банківській системі Республіки Білорусь // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. техн. ун-т. – Вип. 43, ч. ІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2016. – С. 59-97.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: бухгалтерський облік, економічна статистика, методика викладання економіки, економічна теорія, фінанси, гроші і кредит.


Zavorotynskyi

Заворотинський Андрій Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

В університеті працює з 2002 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Диплом спеціаліста з відзнакою (1998 р.), Спеціальність: Математика, фізика, інформатика та обчислювальна техніка. Кваліфікація за дипломом: Вчитель математики, фізики, інформатики та обчислювальної техніки.

Диплом магістра з відзнакою (1999 р.), Спеціальність: Математика. Кваліфікація за дипломом: Магістр педагогічної освіти, викладач математики.

Аспірантура 01.01.02 «Диференціальні рівняння», ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка (2002 р.).

Пошукач відділу диференціальних рівнянь в частинних похідних Інституту математики НАН України (2010-2015 роки).

Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук (2016 р.), спеціальність 01.01.02 «Диференціальні рівняння», тема дисертації «Еліптичні з параметром крайові задачі з невідомими додатковими функціями на межі області».

Наукові інтереси: диференціальні рівняння в частинних похідних, математичне моделювання, аналіз даних, ІКТ в навчанні.

Наукові досягнення: автор та співавтор біля 30 наукових та науково-методичних публікацій, учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій, постійний учасник наукових семінарів, співголова міжвузівського науково-методичного семінару «Диференціальні рівняння і суміжні питання».

Основні публікації:

1. Заворотинский А.В., О слабо эллиптических с параметром граничных задачах // Диференціальні рівняння і суміжні питання : зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – К., 2013. – Т. 10, № 2. – С. 170–185.

2. Заворотинский А.В., Об эллиптических с малым параметром краевых задачах // Доповіді НАН України. – 2013. – № 11. – С. 23–30.

3. Заворотинський А.В., Активність каталази у тканинах коропів як біомаркергербіцидного забруднення водойм / Т.В. Міщенко, А.В. Заворотинський, А.О. Жиденко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). - 2013. - Т. 5, Вип. 2. - С. 202-205

4. Zavorotinskii A. V. On Elliptic Boundary-Value Problems with Small Parameter and Additional Functions on the Boundary of a Domain // Ukrainian Mathematical Journal February 2015, Volume 66, Issue 9, pp 1423-1430 DOI 10.1007/s11253-015-1021-4 (Scopus)

5. Заворотинський А. В. Нейродинамічний та психодинамічний базис темпераменту висококваліфікованих спортсменів / Приймак С. Г., Власенко С. О., Савчин М.П., Заворотинський А. В., Федорченко О. С., Федорченко Т. М., Мошко Л.В. // Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Біологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – №1. – С. 119-129.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: математичний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, диференціальні рівняння в частинних похідних, прикладна статистика, інформаційні методи в математиці, вступ до теорії ймовірностей, соціальна статистика, математична статистика та математичні методи в психології, моделювання та прогнозування стану довкілля, спецкурс(Intel@навчання для майбутнього).


Shevchenko O

Шевченко Ольга Степанівна

Кандидат економічних наук, доцент.

Працює в університеті з 2013 року.

Освіта: Чернігівський державний інститут економіки і управління (2003 р.), спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація – економіст.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2008 р.), аспірантура за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2010 р.), спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації «Реформа пенсійного забезпечення як фактор соціально-економічного розвитку України».

Вчене звання: доцент кафедри економіки та менеджменту (2014 р.).

Наукові інтереси: соціальне страхування та забезпечення, соціально-економічний розвиток, податкова система, економічне зростання.

Наукові досягнення: автор понад 15 науково-методичних публікацій, учасниця міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій.

Основні публікації за напрямом:

1. Недержавні пенсійні фонди: їх стан та вплив на економіку України.-Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» №19 – 2012. – С.281-284. (у співавторстві).

2. Методологічні аспекти удосконалення соціального страхування як складової системи соціального захисту населення України//Вісник Чернігівського державного технологічного університету (серія економічні науки).-2013.-№2(66).-С.284-291.

3. Реформування національної системи пенсійного страхування як основа соціальної безпеки України//Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: економіка.-2014. №681.-С.85-89.

4. Методика навчання основ економіки: навчально-методичний посібник для студентів 5 курсу фізико-математичного факультету спеціальності 7.040201, 8.040201 «Математика», спеціалізації – математика і економіка// Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2013.- 104 с.

5. Основи підприємницької діяльності: навчально-методичний посібник для студентів 3 курсу психолого-педагогічного факультету спеціальності – 6.03010200 «Психологія», спеціалізації – психологія //Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2014.- 104 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: основи економічної теорії; фінанси, гроші та кредит; методика навчання основ економіки.


 

Zhurman

Журман Сергій Миколайович

кандидат економічних наук, на посаді доцента.

В університеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка (2002 р.), спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія», кваліфікація вчитель історії, практичний психолог у закладах освіти.

Чернігівський державний технологічний університет (2004 р.), спеціальність7.050104 «Фінанси», кваліфікація – економіст.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (2010 р.), аспірантура за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2011 р.), спеціальність 08.00.01 –економічна теорія та історія економічної думки, тема дисертації «Ґенеза ремесла в господарській системі Лівобережної України в ХVII-XVIII століттях».

Наукові інтереси: генеза ремесла в господарській системі Лівобережної України 17-18 століття.

Основні публікації за напрямом:

1. Використання цивілізаційної парадигми в історико-економічних дослідженнях//Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки», №3 (52) – Чернігів, 2011 (Науковий збірник), с.51-56.
Основні навчальні дисципліни, які викладає: економічна теорія, історія економічної думки України, історія економічних вчень, маркетинг, менеджмент і основи бізнесу, екологічний менеджмент і аудит.


Haytova

Хайтова Оксана Михайлівна

Асистент кафедри математики та економіки.

В університеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1990 р.), спеціальність  фізика з додатковою спеціальністю математика, кваліфікація вчитель фізики та математики.

Наукові інтереси: пов’язані з перебудовою шкільної педагогічної освіти з математики та її застосуваннями.

Наукові досягнення: автор та співавтор науково-методичних публікацій різного рівня, учасник всеукраїнських та міжнародних науково-методичних конференцій.

Основні публікації:

1. Нак М. М., Хайтова О. М. Алгебра: навчально-методичний посібник з курсу для студентів спеціальності «математика» .- Чернігів:  ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2015. – 31 с.

2. Коваленко В.І, Хайтова О.М. навчально-методичний посібник - Дискретна математика. Комбінаторика. Курс лекцій і практичних занять. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2016. – 80 с.

3.  Коваленко В.І, Хайтова О.М навчально-методичний посібник навчально-методичний посібник - Дискретна математика. Теорія графів. Курс лекцій і практичних занять. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 2016. – 80 с.

4. Коваленко В. І., Нак М. М., Хайтова О. М Аналітична геометрія та лінійна алгебра: навчально-методичний посібник з курсу для студентів. (здано до друку).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: алгебра і теорія чисел, дискретна математика, математична логіка та теорія алгоритмів, чисельні методи, числові системи, лінійна алгебра та аналітична геометрія.


.

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.