Кафедра екології та охорони природи створена у 2003 році. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст за напрямом „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

На кафедрі працює 12 викладачів: 2 доктори наук, професори, 6 кандидатів наук, з них 4 доцента, 2 ст. викладача та 2 асистенти. Завідувач — кандидат біологічних наук, доцент Карпенко Юрій Олександрович.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедриЛіцензуваня та акредитація

        Кафедра забезпечує викладання понад 50 фахових курсів на природничо-математичному факультеті при підготовці фахівців бакалаврату і магістратури освітніх програм 101 Екологія та 091 Біологія.
        Концепція діяльності кафедри екології та охорони природи в напрямку підготовки фахівців екологів та біологів базується на таких засадах: формування знань про цілісність живої матерії, діяльність з формування системних знань про ієрархію живого та його взаємозв’язок і залежність, які зафіксовані у вигляді окремих видів знань (теорій, законів, понять, фактів тощо); формування у студентів структурованих знань з оцінки екологічної ситуації, з антропогенного забруднення довкілля та природоохоронної діяльності;т удосконалення методичної бази шляхом створення методичних посібників, рекомендацій та підручників з теоретично-практичних курсів екологічного і природного циклів дисциплін, а також польових щоденників, альбомів, путівників з метою сприяння самостійності в опрацюванні навчального матеріалу студентами та систематизації їхніх практичних вмінь та навичок; надання методичної допомоги учням, вчителям та студентам при проходження ними виробничих та навчально-польових практик.
        Основні напрямки наукової та дослідної роботи кафедри базуються на наукових пріоритетах Чернігівської області як частини півночі України, міжнародних аспектах міжрегіонального співробітництва прикордонних територій з Польщею та Республікою Білорусь, технічних можливостях, її практичній спрямованості та інформаційному і включають такі:
     - созологічне вивчення флористичного, ценотичного та ландшафтного розмаїття, встановлення сучасного стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду та розробка шляхів оптимізації природоохоронної і екологічної мереж Чернігівщини в системі розвитку екосередовища регіону та його біостроми;
    - екозоологічні дослідження ентомофауни та нематодофауни різних груп ґрунтів в умовах природних та антропогенізованих систем;
    - вивчення стану популяцій рідкісних і охороняємих хребетних, дослідження гідробіонтів малих річок як індикаторів стану водних екосистем, еколого-біохімічних механізмів їх стійкості в умовах дії екстремальних факторів середовища та токсикантів;
    - вплив полютантів на процеси корозії сталі у ґрунті, зокрема некондиційних пестицидів як один з шляхів одержання інгібуючих композицій;
    - вивчення сучасних підходів в екологічній освіті та вихованні молоді з врахуванням регіональних процесів; психологічних умов розвитку професійного мислення у майбутніх екологів.
       Викладачі кафедри екології та охорони природи постійно беруть участь у роботі науково-практичних конференцій різного рівня. Результати наукових досліджень відображено на сторінках видань, які включено до переліку фахових видань України, зокрема: «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г.Шевченка», «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія», «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія.», «ScienceRise: Biological Science», Ecological Questions та ін.
       Кафедра екології та охорони природи разом з Інститутом біології та охорони середовища Поморської академії у Слупську виступили співзасновниками щорічної International Scienttific Conference NARBAC.
      Практична підготовка фахівців включає науково-дослідну роботу на навчально-науковій станції, що знаходиться в регіональному ландшафтному парку „Ялівщина”, колекційний фонд рослин якої нараховує понад 1000 видів і форм.
Кафедра має тісні творчі зв’язки з багатьма науковими, державними екологічними службами та установами м.Чернігова і Чернігівської області, які є базовими для проходження навчально-польових та виробничих практик, написання бакалаврських і магістерських робіт.
       Проф. Лукаш О.В. виступає в складі: як член редакційної ради журналу «Ecological Questions» (наукометрична база Scopus) – Університет Миколи Коперника в Торуні (Польща), член редколегії журналу «Екологічний вісник» (Київ), член редколегії періодичного видання «Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги» (Київ) та член спецради Державної екологічної академії К26.880.02 за спеціальністю 03.00.16 – екологія, очолює Наукову раду обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.
      Зав. кафедри, доц. Карпенко Ю.О. координує наукову, еколого-освітню роботу та туристично-рекреаційну діяльність Мезинського національного природного парку; входить до складу громадських рад при Держекоінспекції в Чернігівській області та Чернігівському обласному управлінні лісового і мисливського господарства.
      Доц. кафедри Потоцька С.О. очолює обласний осередок Всеукраїнського товариства охорони природи, а також входить до складу секретаріату Басейнової ради Десни та Верхнього Дніпра та є секретарем громадської ради екологічних організацій при Міністерстві екології та природних ресурсів України.
      Викладачі кафедри постійно співпрацюють з національним природним парком «Мезинський», науковим куратором яких університет є з 2007 року. На цих територіях щорічно проводяться спільні екологічні, флористичні і мікологічні дослідження, навчально-польові практики студентів, в рамках реалізації наукової програми моніторингу на базі природно-заповідних території щорічно випускається черговий том «Літопису природи Мезинського НПП».
      Викладачі кафедри залучені до виконання ряду наукових державних тем і міжнародних проектів, зокрема: «Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень в межах міста Чернігова», «Ведення кадастру природно-заповідних територій Чернігівської області», «Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень за межами міста Чернігова», «Розробка концепції по озелененню міста Чернігова», «Розробка схеми регіональної екомережі Чернігівської області».
      За наукові і навчально-методичні розробки та співпрацю з навчальними установами і закладами викладачі та співробітники кафедри були відзначені на різних рівнях, зокрема Дипломом лауреата обласного конкурсу «Краща науково-технічна розробка регіону», Почесними Грамотами Управління освіти і науки міста та області та Подякою від координатора Програм малих грантів Глобального екологічного фонду, а кафедра екології та охорони природи останні п’ять років є переможцем університетського конкурсу на кращу кафедру за результатами науково-дослідної роботи.

 

 1. Агроекологія
 2. Антропогенна евтрофікація водойм і основи аквакультури
 3. Біорізноманіття
 4. Біосферологія
 5. Ботаніка
 6. Вступ до фаху
 7. Геологія з основами палеонтології
 8. Гідрологія
 9. Глобальна екологія
 10. Ґрунтова зоологія
 11. Еволюційне вчення
 12. Екологічна безпека
 13. Екологічна стандартизація і сертифікація
 14. Екологічне інспектування
 15. Екологія міських систем
 16. Ентомологія
 17. Загальна гідробіологія
 18. Загальна екологія та неоекологія
 19. Заповідна справа
 20. Зоологія
 21. Історія біології
 22. Ландшафтна екологія
 23. Метеорологія та кліматологія
 24. Моніторинг довкілля
 25. Організація управління в екологічній діяльності
 26. Орнітологія
 27. Основи екології
 28. Охорона праці в галузі
 29. Охорона рослинного світу
 30. Паразитологія
 31. Радіобіологія
 32. Урбоекологія
 33. Фауна прісних водойм
 34. Фізіологія і екологія рослин
 35. Флора прісних водойм
 36. Цитологія
Karpenko

Завідувач кафедри екології та охорони природи

Карпенко Юрій Олександрович

Кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1992 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1993); аспірантура за спеціальністю “Екологія, ботаніка” при відділі екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (1994-1998). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Диференціація угруповань рослинності нижньої частини межиріччя Десна-Сейм” за спеціальністю “Ботаніка” (1999).

Викладає курси дисциплін: вступ до фаху, загальна екологія та неоекологія, заповідне лісознавство,заповідна справа, ботаніка, біорізноманіття.

Наукові інтереси: фіторізноманіття , раритетні судинні рослин, природоохорона та заповідна справа, екологічна освіта,

Наукові досягнення: автор близько 200 робіт, учасник понад 75 конференцій різного рівня; виконавець 7 наукових тем (гранти МОН України, Мінекологіїі та НАНУ). 

Нагороджений: нагрудні знаки: "Відмінник освіти України", "Василь Сухомлинський", 4 Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України та Міністерства екології і природних ресурсів України, відзнаки обласної та міської рад.


Lukash

Лукаш Олександр Васильович

Професор кафедри екології та охорони природи, доктор біологічних наук, професор.

На факультеті працює з 1994 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1994); аспірантура за спеціальністю “Ботаніка” при Інституті ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (1994-1998); докторантура за спеціальністю “Ботаніка” на кафедрі ботаніки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2009). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Рослинність, флористичні та созологічні особливості межиріччя Десна – Остер” за спеціальністю “Ботаніка” (1999). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук на тему: „Напрямки розвитку та созологічна оцінка флори судинних рослин Східного Полісся” за спеціальністю “Ботаніка”» (2009).

Викладає курси дисциплін: основи наукових досліджень, ботаніка, флора прісних вод, еволюційне вчення, охорона рослинного світу.

Наукові досягнення: автор понад 250 наукових та методичних робіт (у тому числі 5 монографій та посібників з грифом Міністерства освіти і науки України), учасник понад 40 конференцій різного рівня; керівник 3 міжнародних наукових проектів у галузі природокористування. Науковий керівник аспірантів.

Нагороджений: Грамота Верховної ради України, 3 Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, відзнаки обласної та міської рад.

 


Starchak

Старчак Валентина Георгіївна

Професор кафедри екології та охорони природи, доктор технічних наук, професор.

На факультеті працює з 2006 року.

Освіта: Львівський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет, кваліфікація „Інженер-технолог” (1958); аспірантура за спеціальністю ”Аналітична хімія„ при ВЗІХП м.Москва, (1968). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: “Вплив неметалевих включень на окклюзію водню сталлю” за спеціальністю “Металургія чорних металів” (1969). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Підвищення стійкості сталі в електрохімічних процесах” за спеціальністю “Технічна електрохімія” (1989).

Викладає курси дисциплін: моніторинг довкілля, охорона праці в галузі.

Наукові інтереси: техногенно-екологічна безпека конструкційних матеріалів, технічних споруд екологічно небезпечних виробництв; інтегральна оцінка екологічного стану довкілля, моніторинг довкілля; розробка синергічних металохелатуючих композицій з утилізацією відходів виробництва і споживання для підвищення техногенно-екологічної безпеки металоконструкцій та запобігання техногенних аварій.

Наукові досягнення: автор понад 600 наукових та науково-методичних (90 посібників, розробок з екологічних, хімічних дисциплін) робіт; автор 17 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та 2 патентів України; учасник більше ніж 300 міжнародних, всесоюзних, всеукраїнських конференцій, конгресів, симпозіумів.

Науковий керівник докторантів, аспірантів.

Науковий керівник 10 госпдоговірних науково-дослідних робіт (з ФМІ НАН України, з „Оренбурггаздобуток", „Чернігівнафтопродукт", з РХП „Азот", „Пожтехніка" та ін.) та 10 держбюджетних тем.


 

Gilina

Жиліна Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри екології та охорони природи кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 1996 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Хімія і біологія” (1996); аспірантура за спеціальністю “Фітопатологія” при Інституті захисту рослин УААН (2001-2005). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Паразитичні нематоди картоплі в Східному Поліссі України: поширення, шкодочинність та методи контролю чисельності” за спеціальністю “фітопатологія” (2005).

Викладає курси дисциплін: зоологія, загальна цитологія, паразитологія, фауна прісних вод.

Наукові інтереси: ґрунтова зоологія, нематодологія, гельмінтологія, ентомологія , раритетні види.

Наукові досягнення: автор більше 70 наукових та методичних робіт, учасник понад 40 конференцій, виконавець науково-дослідних робіт.


Krivoshipa

Паперник Вікторія Вікторівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Дніпропетровський національний університет, біолого-екологічний факультет, спеціальність “Зоологія” (1995). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Вплив стрес-факторів водного середовища на адаптивні функції нервової системи коропа” за спеціальністю “Іхтіологія” (2001).

Викладає курси дисциплін: зоологія з основами екології тварин, екологія людини,гідрологія з основами гідробіології, біосферологія та глобальна екологія, нормування антропогенного навантаження на природні системи.

Наукові інтереси: механізми адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу і моделювання екосистем для очищення забруднених вод.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та методичних робіт, учасник понад 50 конференцій різного рівня; виконавець науково-дослідних робіт з проблематики гідроекологіних досліджень.


Kirienko

Кирієнко Світлана Володимирівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2005 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет; спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія” (2004). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Види кущових рослин родини Rosaceae Лівобережного Полісся: біоморфологічні та екологічні особливості, перспективи використання” за спеціальністю „Ботаніка” (2011).

Магістратура Академія Поморська у Слупську (Польща, 2018 рік).

Викладає курси дисциплін: ситемний аналіз якості навколишнього середовища, карантинні види та адвентизація екосистем, фізіологія рослин, ботаніка.

Наукові інтереси: фітоекологія, охорона природи, адвентивні види, фізіологія рослин.

Наукові досягнення: автор 25 наукових праць, учасник 20 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, виконавець 5 міжнародних науково-дослідних робіт, учасник міжнародних проектів під егідою Юнеско (2017-2018 роки).


Potoscka

Потоцька Світлана Олександрівна

Доцент кафедри екології та охорони природи, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» (2006). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Природна та культивована дендрофлора міста Чернігова” за спеціальністю “Ботаніка” (2011).

Викладає курси дисциплін: ботаніка з основами фітогеографії, ресурсознавство, агроекологія, стратегія сталого розвитку, сучасні технології озеленення міських систем.

Наукові досягнення: автор більше 55 наукових праць, учасник 25 наукових і науково-практичних конференцій (в тому числі міжнародних), виконавець 5 наукових тем (гранти МОН України, Мінекологіїі  та НАНУ.

Керівник-координатор по Чернігівській області проекту ПМГ ГЕФ / Проект ЄС-НУО «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС) в розвитку партнерства для сталого використання природно-заповідного фонду України» UKR/EU-NGOs/OP5/Y4/2016/05 в рамках партнерства "Навчальні заклади – об’єкти природно-заповідного фонду"; виконавець проекту ПМГ ГЕФ "Вирішення проблеми деградації земель силами громади Чернігівської області» KR/SGP/OP5/Y4/STAR/LD/15/50.


 

Yakovenko

Яковенко Олександр Іванович

Викладач кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 2004 року.

Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Екологія і охорона навколишнього середовища”.

Викладає курси дисциплін: ландшафтна екологія, екологічне інспектування, геоінформаційні системи в екології.

Наукові інтереси: ландшафтне різноманіття Чернігівського та Новгород-Сіверського Полісся; просторово-часова трансформація ландшафтів; ГІС–картографування.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та методичних робіт, учасник понад 10 конференцій, виконавець 4 науково-дослідних робіт.


Kvashuk

Квашук Юлія Валеріївна

Старший викладач кафедри екології та охорони природи.

На факультеті працює з 2009 року.

Освіта: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища” (2009); аспірантура за спеціальністю “Хімічний опір матеріалів та захист від корозії” при Чернігівському державному технологічному університеті (2010-2013).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: "Розробка екологічно безпечних інгібіторів корозії для захисту обладнання харчових виробництв" (2014).

Викладає курси дисциплін: урбоекологія, організація та управління в природоохоронній діяльності, екологічна безпека, екологічне інспектування, екологічна стандартизація і сертифікація, модельні об'єкти в екології, інформаційні основи екологічного управління.

Наукові інтереси: екологічне виховання молоді, екологічна оцінка стану навколишнього середовища, екологічно безпечні технології.

Наукові досягнення: автор близько 30 наукових та методичних праць; учасник понад 10 конференцій; співавтор Деклараційного патенту України на корисну модель № 70027 МПК (2006.01), С23F11/10 Інгібітор корозії; виконавець науково-дослідних робіт: учасник проектів TEMPUS-IEMAST "Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (2011-2013), "Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень в межах м. Чернігова"; "Виготовлення екологічного обґрунтування річки Стрижень поза межами м. Чернігова" (2015-2016).

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.