Кафедру біології створено у 1985 pоці. Вона є випусковою та забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр за напрямом “Біологія”.

На кафедрі працює 10 викладачів: 8 кандидатів наук, з них 8 доцентів, 2 асистенти. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Мехед Ольга Борисівна.

Історія кафедриНавчальні дисципліниСклад кафедри

Кафедра забезпечує викладання понад 40 фахових курсів на хіміко-біологічному, технологічному, психолого-педагогічному факультетах та факультеті початкового навчання.

Наукова робота кафедри представлена такими напрямками:

• мікробіологічний (процеси біокорозії сталі в ґрунті);

• зоологічний (ґрунтові нематоди лісових біогеоценозів та фауна хребетних тварин Полісся);

• біохімічний (механізми адаптації гідробіонтів до токсикантів водного середовища, розробка методів біохімічного моніторингу і моделювання розвитку екосистем для очищення забруднених вод);

• імунологічний (імунологічна відповідь організму гідробіонтів на дію антропогенних факторів);

• методичний (новітні технології в екологічній освіті та вихованні молоді, метод навчальних проектів, інтегрована система навчання, проблеми методичної підготовки майбутніх вчителів біології). 


В різні роки викладачі кафедри працювали над виконанням держбюджетних тем:

• „Вивчення фізіолого-біохімічних механізмів дії та адаптації ставкових риб до екстремальних факторів середовища і їх корекції” (1993 – 1994 рр.).

• „Переробка деяких заборонених або непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин у цінну хімічну сировину, та синтез на їх основі нових корисних в практичному плані речовин” (1995 – 1996 рр., Замовник Міністерство освіти та науки України).

• „Створення модельної екосистеми для очищення стічних вод від аміаку” (1995 – 1997 рр.).

• „Дослідження механізмів адаптації прісноводних риб до токсикантів водного середовища, розробка на їх основі методів біохімічного моніторингу та модельних екосистем для очищення забруднених вод” (1997 – 1998 рр.).

• „Оцінка комплексного впливу токсикантів та природних фізичних факторів на екосистему малої річки (на прикладі річок Чернігівського Полісся)” (1998 – 1999 рр.).

• „Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в культурі” (1995 – 1997рр.).

• „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібування біокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1.04.98-31.12.99 р., замовник – Міністерство освіти та науки України).

• “Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф31/003 "Вивчити процеси спонтанного і хімічно індукованого мутагенезу та пухлиноутворення у тварин (ссавців), що відтворюються на територіях з природним і техногенно підвищеним радіаційним фоном" (05.2009-12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф43/003 "Вивчити трансгенераційні ефекти і реактивність у нащадків тварин, батьки яких знаходились в умовах техногенного і природно-підвищеного радіаційного фону" (09.2011-12.2012 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Міжнародний (Україна, Росія, Білорусь) проект № Ф55/179 “Оцінка генетичної стабільності у тварин різних таксономічних груп в умовах радіоактивного забруднення середовища” (06.2013-12.2013 р.; номер державної реєстрації 0113U002898, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

Доценти О.Б.Мехед та О.П.Третяк – співавтори посібнику з грифом МОНУ „Біоорганічна хімія” (Чернігів, 2013). Викладачі кафедри є співавторами двох патентів України на нові перспективні хімічні речовини з властивостями інгібіторів корозії.

Викладачі кафедри біології активно співпрацюють з науковими товариствами України: гідроекологічним, біохімічним, мікробіологічним та низкою наукових установ Національної Академії наук України (зокрема Інститутом гідробіології, Інститутом мікробіології та вірусології імені Д.К.Заболотного, Інститутом сільськогосподарської мікробіології, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Тернопільським національним педагогічним університетом імені В.Гнатюка та ін.). До наукової роботи залучені студенти, які беруть участь і доповідають результати досліджень на регіональних і Всеукраїнських наукових студентських конференціях, конференціях молодих вчених.

Науково-методична робота кафедри здійснюється на базі загальноосвітніх шкіл міста, ліцеїв, на навчально-методичній базі яких студентами хіміко-біологічного факультету виконуються науково-педагогічні дипломні роботи, втілюються знання з методики викладання біології на практиці; вивчається передовий педагогічний досвід, здійснюється профорієнтаційна робота.

Викладачі кафедри біології разом зі студентами беруть участь у природоохоронних акціях, екологічній пропаганді, тощо.

 1. INTEL "Навчання для майбутнього"
 2. Актуальні питання методики навчання біології
 3. Анатомія людини
 4. Анатомія та еволюція НС
 5. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики
 6. Біологія
 7. Біологія людини
 8. Біометрія
 9. Біотехнологія та генна інженерія
 10. Біофізика
 11. Вікова фізіологія
 12. Вікова фізіологія та гігієна
 13. Вікова фізіологія, валеологія та основи медичних знань
 14. Генетика з основами селекції
 15. Гістологія з основами ембріології
 16. Екологічна мікробіологія
 17. Екологія
 18. Екотоксикологія
 19. Етологія
 20. Загальна цитологія і гістологія
 21. Застосування ЕОМ в екологічних дослідженнях
 22. Зоологія
 23. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 24. Імунологія
 25. Історія біології
 26. Математичне опрацювання результатів експерименту
 27. Методика навчання біології
 28. Методика позакласної роботи з біології
 29. Методика складання і розв'язування задач з біології
 30. Методика шкільного експерименту з біології
 31. Мікробіологія і вірусологія
 32. Мікробіологія і вірусологія (з основами імунології)
 33. Молекулярна біологія
 34. Молекулярна біологія
 35. Молекулярна біологія (епігенетичні механізми регуляції активності генів)
 36. Навчальна (навчально-польова) практика з зоології
 37. Навчальна (предметна) практика з зоології
 38. Навчальна практика з генетики
 39. Навчальна практика з генетики та основ селекції
 40. Навчальна практика з методики навчання біології
 41. Нові інформаційні технології в біології
 42. Новітні технології екологічного виховання учнів
 43. Орнітологія
 44. Основи педагогічної творчості
 45. Основи психогенетики
 46. Педагогічна (асистентська) практика
 47. Педагогічна (пропедевтична) практика
 48. Соціоекологія
 49. Фауна прісних вод
 50. Фізіологія вищої нервової діяльності
 51. Фізіологія людини і тварин
 52. Шкільна гігієна, вікова анатомія і фізіологія
Mexed

Завідувач кафедри біології

Мехед Ольга Борисівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія, біологія та екологія” (2000)

• аспірантура за спеціальністю „біохімія” на кафедрі хімії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (2000-2003). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Впливпестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа” за спеціальністю „Іхтіологія” (2005).

Викладає курси дисциплін: біотехнологія, генетика, молекулярна біологія, біометрія.

Наукові інтереси: біохімічні зміни в організмі тварин в процесі адаптації до стрес-факторів середовища, методика викладання у вищій школі. Наукові досягнення: автор більш ніж 80 наукових та методичних робіт, учасник понад 40 конференцій різного рівня.


Tretyak

 Третяк Олександр Петрович

Декан хіміко-біологічного факультету, професор кафедри біології, кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1982 року.

Освіта:

• Калінінський (Тверський) державний університет м.Твер (Росія), хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Біологія” (1978);

• стажер-дослідник кафедри хімії Чернігівського державного педагогічного інституту за спеціальністю „Біохімія” (1983-1985);

• аспірантура за спеціальністю „Біохімія” на кафедрі біологічної та органічної хімії Московського імені Леніна державного педагогічного університету (1988-1991).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Геномнаядактилоскопия тутового шелкопряда” за спеціальністю „Біохімія” (1992).

Викладає курси дисциплін: молекулярна біологія, генетика з основами селекції, молекулярна біологія клітин.

Наукові інтереси: молекулярна генетика, мікробно-індукована корозія сталі у ґрунті за умов присутності полютантів.

Наукові досягнення: автор більш ніж 80 наукових та методичних робіт, учасник 20 конференцій, в тому числі 3 міжнародних (дальнє зарубіжжя).

Науковий керівник аспірантів.

Науковий керівник дисертації на здобування вченого ступеня кандидата біологічних наук на тему:

• „Роль мікроорганізмів техногенно забруднених ґрунтів в біопошкодженні сталі” за спеціальністю „Мікробіологія” (2004),

• „Функціонуваннякорозійно активного мікробного угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну” за спеціальністю „Мікробіологія” (2009),

• „Вплив четвертинних солей піридинію та триазолоазепінію на розвиток корозійного мікробного угруповання ґрунту”(2012).

Участь у держбюджетних темах:

• Науковий співробітник держбюджетної теми „Хіміко-біологічне обґрунтування можливості інгібуваннябіокорозії некондиційними пестицидами та продуктами їх хімічної модифікації” (1.04.98-31.12.99 р., замовник – Міністерство освіти та науки України).

• Керівник держбюджетної теми “Встановлення взаємозв’язку між структурою азотовмісних гетероциклічних сполук та їх інгібуючою дією за умов мікробно-індукованої корозії, як необхідна умова направленого синтезу перспективних інгібіторів” (01.01.2005-31.12.2006 р.; номер державної реєстрації 0105U000464, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Керівник держбюджетної теми “Пестициди, як техногенний чинник впливу на корозійно небезпечні ґрунтові мікроорганізми та гідробіонти” (01.01.2007-31.12.2008 р.; номер державної реєстрації 0107U001204, замовник – Міністерство освіти і науки України).

• Співвиконавець міжнародного (Україна, Росія, Білорусь) проекту № Ф31/003 "Вивчити процеси спонтанного і хімічно індукованого мутагенезу та пухлиноутворення у тварин (ссавців), що відтворюються на територіях з природним і техногенно підвищеним радіаційним фоном" (05.2009-12.2010 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).

• Співвиконавець міжнародного (Україна, Росія, Білорусь) проекту № Ф43/003 "Вивчити трансгенераційні ефекти і реактивність у нащадків тварин, батьки яких знаходились в умовах техногенного і природно-підвищеного радіаційного фону" (09.2011-12.2012 р.; номер державної реєстрації 0109U006930, замовник – Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України).


Tkachuk

Ткачук Наталія Василівна

Доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1998 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Хімія і біологія” (1996);

• аспірантура за спеціальністю „Біохімія” на кафедрі біології Чернігівського державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (1999-2002). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: „Роль мікроорганізмів техногенно забруднених ґрунтів в біопошкодженні сталі” за спеціальністю “Мікробіологія” (2004).

Викладає курси дисциплін: мікробіологія та вірусологія, імунологія, екологія, соціоекологія, історія біології.

Наукові інтереси: мікробно-індукована корозія сталі, можливість її попередження гетероциклічними сполуками; фітотестуванняцито- та генотоксичності гетероциклічних сполук.

Наукові досягнення: автор 80 наукових та методичних робіт; учасниця понад 40 конференцій різного рівня. Керівник роботи-переможниці ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Біологія» (2014-2015 н.р.)


Poletay

Полетай Вячеслав Миколайович

Доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук, доцент.

На факультеті працює з 2000 року.

Освіта:

• Українська медична стоматологічна академія (м.Полтава), лікувальний факультет, спеціальність “Лікувальна справа” (1997);

• аспірантура за спеціальністю “Фізіологія людини і тварин” на кафедрі фізіології людини і тварин ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006-2010). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему: “Вплив гербіцидів на проміжний обмін компонентів жовчі у коропа” за спеціальністю “Фізіологія людини і тварин” (2011).

Викладає курси дисциплін: гістологія з основами ембріології, анатомія людини, фізіологія людини і тварин.

Наукові інтереси: анатомія, фізіологія людини і тварин.

Наукові досягнення: автор більш ніж 10 наукових та методичних робіт, учасник 4 конференцій в тому числі 2 міжнародних.


Kolesnik

 Колесник Марина Олександрівна

Доцент кафедри біології,кандидат педагогічних наук, доцент.

На факультеті працює з 1998 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Екологічне виховання учнів на засадах „глибинної екології” в процесі вивчення біології».

Викладає курси дисциплін: методика викладання біології, новітні технології екологічного виховання, методика викладання біології в навчальних закладах нового типу та вищої школи, методика складання та розв’язку задач з біології, педагогіка вищої школи та методика викладання біології в навчальних закладах нового типу, Інтел. Навчання для майбутнього.

Наукові інтереси: філософія освіти, формування природничої картини світу в аспекті причинно-системного підходу до досліджень;інноваційні підходи у викладанні біології в школі та курсу методики викладання біології у вищих педагогічних навчальних закладах, інтегроване навчання, діагностичні методики ефективності уроку біології, екологічна освіта та виховання у школі та ВНЗ, інноваційні технології викладання біології.

Наукові досягнення: електронний посібник для студентів хіміко-біологічного факультету денної форми навчання „Соціоекологія”, навчально-методичний посібник «Творча майстерня майбутнього вчителя» програма факультативного курсу для старшокласників «Абетка нестандартного мислення» що пройшла незалежну експертизу та рекомендована Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України як навчальна програма для організаторів післядипломної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Розробка нового наукового напрямку "Інверсологія".


Demchenko

Демченко Наталія Ростиславівна

Доцент кафедри біології, кандидат біологічних наук.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Хімія і біологія», 1994 р.;

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю «Психологія» 2000 р.

• Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.07 –мікробіологія) на тему «Вплив четвертинних солей піридинію та триазолоазепінію на розвиток корозійного мікробного угруповання ґрунту», Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ, м.Київ, 2012.

Викладає курси дисциплін: екологічна мікробіологія, фізіологія людини і тварин, етологія, зоопсихологія та порівняльна психологія, психогенетика.

Наукові інтереси: дослідження процесів біокорозії та пошук речовин інгібіторів-біоцидів.


Ryabchenko

Рябченко Світлана Володимирівна

Доцент кафедри біології, кандидат педагогічних наук.

На факультеті працює з 2010 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія»

• Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей», була захищена в 2015 році.

Викладає курси дисциплін: біологія людини, вікова анатомія та шкільна гігієна, анатомія, вікова фізіологія дітей з основами генетики, вікова фізіологія та валеологія, методика позакласної роботи з біології, методист педагогічної практики, керівник навчально-польових практик з генетики та методик навчання біології.

Наукові інтереси: традиційні та інноваційні педагогічні технології в системі вищої педагогічної освіти; здоров’язберігаючі технології в навчальному процесі вищого навчального закладу.

Наукові досягнення:опубліковано 16 наукових праць.


Tupina

Тюпіна Надія Володимирівна 

Викладач кафедри біології.

На факультеті працює з 2004 року.

Освіта:

• Калінінський (Тверський) державний університет м.Твер (Росія), хіміко-біологічний факультет, спеціальність „Біологія” (1977).

Викладає курси дисциплін: методика викладання біології, методика позакласної роботи з біології.

Наукові інтереси: фізіологія людини, новітні методики викладання біології.


Fedun

Федун Олександр Миколайович

Доцент кафедри біології.

На факультеті працює з 2001 року.

Освіта:

• Ніжинський державний педагогічний університет імені М.В.Гоголя, природничо-географічний факультет, спеціальність “Біологія і географія” (1991);

• аспірантура за спеціальністю “Зоологія” при Інституті зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України (2002-2006).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук «Орнітокомплекси територій технологічних об'єктів очищення стоків північного сходу України», 2017 рік.

Викладає курси дисциплін: фауна прісних вод, зоологія, фауна Полісся, біогеографія, великий практикум з зоології.

Наукові інтереси: орнітофауна антропогенних ландшафтів, фауна хребетних тварин Полісся.

Наукові досягнення: автор більш ніж 30 наукових та методичних робіт, виконавець 3 науково-дослідних робіт. Учасник багатьох регіональних та міжнародних конференцій.


BilousБілоус Ольга Володимирівна

Викладач кафедри біології, заступник декана. На факультеті працює з 1992 року.

Освіта:

• Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка, 1990 р., хіміко-біологічний факультет.

• Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1999 р., спеціальність „Практична психологія”.

• Аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю „Педагогічна та вікова психологія”, 1999 – 2003 р.р.

Працює над дисертаційною роботою з теми: „Психологічні умови розвитку теоретичного мислення у майбутніх учителів хімії”.

Викладає курси дисциплін: історія біології, методологія та організація наукових досліджень,  організація проектно-дослідницької діяльності учнів, теоретичні основи організації індивідуальної роботи зі школярами, організація освітнього процесу в закладах вищої освіти.

Наукові інтереси: психологічні умови розвитку професійного мислення у майбутніх учителів, методика викладання хімії у вищій школі, методика викладання психології у педагогічних університетах.

Участь у держбюджетних темах:

 • „Державний стандарт освіти з хімії для педагогічних вищих навчальних закладів” № державної реєстрації 0100U006664 2001-2002 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.
 • „Дидактичні основи впровадження державного стандарту з хімії для вищих педагогічних навчальних закладів” № державної реєстрації 0103U000016 2003-2004 р. Замовник Міністерство освіти та науки України.

Згідно Наказу МОН України від 11.10.2007 р. № 897 “Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти” у складі робочої групи брала участь у розробці стандарту з хімії для педагогічних ВНЗ, працювала над удосконаленням навчального плану, освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми магістра хімії.

Наукові досягнення: автор понад 60 праць.

 

 

 

Підписка на новини

Підписка на розсилку університету НУЧК. Всі поля, відмічені *, обов'язкові.